Pontosan kik kerülnek jövőre a munka törvénykönyve hatálya alá?

A szakképző intézményben közismereti oktatási feladatokat, az ágazati alapoktatási és a szakirányú oktatási feladatokat ellátó valamennyi oktató, valamint minden más dolgozó. 

A jövőben is lesz lehetőség óraadóként megbízási szerződéssel részt venni az oktatásban?

Igen. Sőt, nagy szükség van a vállalati szakemberek oktatásba való bevonására. Éppen ezért az óraadók óradíjának jelentős mértékű emelésére is sor kerül.

Igaz-e, hogy a munka törvénykönyve hatálya alatt kevésbé lesznek védettek a szakképzésben oktatók, mint a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó kollégáik?

A közalkalmazotti törvény első látásra valóban nagyobb védelmet biztosít a pedagógusoknak, azonban alapos vizsgálatot követően kitűnik, hogy inkább rugalmatlanságot jelent. A munka törvénykönyve és az új szakképzési törvény az oktatók számára kedvezőbb feltételek megteremtését teszi lehetővé, elsősorban a bérezést illetően. Emellett a munkáltatók a kollektív szerződés keretein belül továbbra is tudják biztosítani azokat a feltételeket, amik ma is megilletik a pedagógusokat.

Elveszítik-e a szakképző intézményekben oktatók a közalkalmazotti törvény és a köznevelési törvény által biztosított kedvezményeket az új szabályozás hatályba lépésével?

Pedagógus igazolványra továbbra is jogosultak lesznek a szakképzésben oktatók is. A 2020-tól a munka törvénykönyve hatálya alá kerülő oktatók tekintetében megmarad a jogosultság a jubileumi jutalomra az eddigi közalkalmazotti jogviszonyával való egybeszámítás mellett. Mivel a jubileumi jutalom alapja esetükben az emelt bérük lesz, még magasabb összegben is lesznek arra jogosultak. Míg az illetményen felül adható egyéb juttatások mértékét a közalkalmazotti törvény kötött rendszerben, meghatározott mértékig teszi csak lehetővé, a munka törvénykönyve a munkáltatónak nagyobb mozgásteret ad.

Változik-e az oktatókat megillető szabadság mértéke?

A szakképzés sajátosságaira tekintettel az oktatókat megillető pótszabadság mértéke 20 nap lesz, vagyis továbbra is megmarad a hosszabb időtartamú nyári szabadság lehetősége. Ezen túlmenően a szakképzési törvény nem zárja ki az Mt. szerinti, életkor alapján járó pótszabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazását, így pl. egy 45 éves oktatónak 20 nap alapszabadság és 20+10 nap pótszabadság, azaz összesen 50 nap szabadság jár.

Beszámít-e a végkielégítés tekintetében az eddigi, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő?

Igen, az oktató munkaviszonya időtartamába a végkielégítés tekintetében be kell számítani a szakképző intézmény jogelődjében közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt is.

Elveszíti-e korábban megszerzett minősítését az a pedagógus, aki a szakképzési törvény hatálya alá kerül?

Nem veszítik el. A pedagógus minősítési rendszerben megszerzett fokozat azonban a szakképző intézményben a jövőben nem kerül automatikusan figyelembe vételre a bérezés szempontjából, ugyanakkor az oktató megállapított új bére nem lehet kevesebb az átállást megelőzően kapott átlagbérénél. Ha egy pedagógus a későbbiekben a köznevelési törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben vállal munkát pedagógus munkakörben, a megszerzett fokozata szerint kerül besorolásra.

Beszámítanak-e a jövőben a szakképzésben töltött évek a pedagógus életpályába?

Igen, a pedagógus előmeneteli rendszer szerinti minősítéshez figyelembe veendő szolgálati időbe a szakképző intézményben eltöltött idő is beszámít.

Részt vehet-e a pedagógus életpálya szerinti minősítésben a szakképzésben oktató pedagógus?

Igen, a pedagógus munkakör betöltésére jogosító végzettséggel rendelkező oktatónak, ha úgy dönt, lesz arra lehetősége, hogy szabadideje terhére részt vegyen a pedagógus minősítési eljárásban(és így amennyiben később köznevelési intézményben helyezkedik el, ott a megszerzett fokozat szerint kerüljön besorolásra). Többcélú szakképző intézményben lesz arra mód, hogy a köznevelési feladatra pedagógus-munkakört hozzanak létre, ebben az esetben az ilyen munkakörben dolgozó kolléga a pedagógus-életpálya minősítési és bérezési rendszere szerint látja el feladatát.

Kire vonatkozik pontosan a béremelés?

Az emelés mindenkire vonatkozik, aki a szakképzésben tanít (azaz közismereti tanárokra és az óraadókra is).

Milyen mértékű béremelésre számíthatnak az oktatók?

A béremelés nem egységes mértékű lesz, hiszen célunk a béreknek az intézményi és egyéni teljesítményekhez, a vállalati tapasztalatokhoz, illetve a gazdaság piaci béreihez igazítása, közelítése. A költségvetésből a béremelésre szánt 35 mrd forint többletforrás a jelenlegi bérkeret közel 30%-os emelését jelenti. Egyénenként ugyanakkor jelentősen eltérhet a növekedés mértéke. Az óraadó szaktanárok díjazása jelenleg nagyságrendekkel elmarad a piaci bérektől. Az óradíjak esetében első ütemben átlagosan 50%-kal fognak emelkedni, majd két-három év alatt, a szakképzési minősítési rendszer bevezetésével párhuzamosan – elérhetik a piaci bérszínvonalat.

Járhat-e valaki rosszabbul, mint most?

Az elfogadott törvény rögzíti annak jogszabályi garanciáját, hogy az új keretek között egyetlen szakképzésben dolgozó sem járhat rosszabbul, nem kereshet kevesebbet korábbi bérénél.

Nem fog-e bérfeszültséget okozni a béralku lehetősége? Milyen szempontok alapján kerül megállapításra az egyes oktatókat megillető bér?

Az oktatói munkabér összegét úgy kell megállapítani, hogy az igazodjon a hasonló munkakört betöltők által elérhető havi jövedelemhez és az alkalmazottnak a szakképző intézménnyel fennálló jogviszonya időtartamához, és figyelemmel legyen az oktató által végzett munka minőségére. Egy a szakképzés sajátosságaira épülő minősítési rendszer bevezetésén alapuló, teljesítményalapú, motiváló bérezési rendszer kerül tehát kialakításra, amelyben a bérek az oktatóval történő megállapodás alapján, de előre meghatározott szempontokat figyelembe véve kerülnek megállapításra.

Biztosított lesz-e a béremelés fedezete az intézmények költségvetésében?

Az intézmény az ellátott szakképzési feladat nagyságából (tanulólétszám, óraszám) kiinduló, de jogszabályban rögzített minősítési kritériumokkal súlyozottan megállapított bérkeretet kap finanszírozásként.

A Nemzeti Pedagógus Kar tagjai lesznek-e a szakképzésben oktatók is?

Igen.

Mikor várható az új minősítési rendszer bevezetése a szakképző intézményekben?

Az új minősítési rendszer első elemei már 2020. első félévében láthatóak lesznek, ezek szolgálnak majd alapul, segítségül az új bérek első megállapításához. A minőségirányítás rendszerének részletes, teljes körű kialakítása – a jogszabály és a miniszter által meghatározott fő szempontok mentén – az intézmények feladata lesz.

Hogyan változik a szakképzésben oktatók továbbképzési kötelezettsége?

Annak érdekében, hogy a szakképzésben a legfelkészültebb oktatók a legújabb ismereteket oktassák, számukra négyévenként legalább egy alkalommal kötelező a továbbképzésben való részvétel. A szakmai oktató továbbképzését elsősorban vállalati környezetben vagy képzőközpontban kell teljesíteni. A továbbképzési kötelezettség nemteljesítése az oktató foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának megszüntetését eredményezheti.

OKTÓBER 16-A AZ ÚJRAÉLESZTÉS VILÁGNAPJA, amely a Magyar Vöröskereszt  Hősképző programjának része.

ujraélesztési maraton

A Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Szakgimnáziuma is csatlakozott programhoz.

Október 16-án 8-13 óráig megszakítás nélkül folyamatosan újraélesztünk. Minden halasi iskola tanulói összesen fél

óráig fog egy gyakorló babát folyamatosan életben tartania.

Gyakorlatorientált bemutatókat tartottunk az általános iskolásoknak, a nálunk tanulható ágazatokból (egészségügy, szociális, rendészet és közszolgálat, honvédelem, szépészet, kereskedelem, előadó művészet), ezáltal segítettük a pályaválasztás előtt álló fiatalokat.

Jovod a tet Baja 2019.10.10 2 Jovod a tet Baja 2019.10.10 5 Jovod a tet Baja 2019.10.10 6 Jovod a tet Baja 2019.10.10 28

A legközelebbi kiállításunk és interaktív bemutatónk Kiskunhalason lesz 2019. október 17-én 9-17 óráig.

Képek a GALÉRIÁBAN...

Javítóvizsga felkészítő beosztás /2019. 08. 21. (szerda) 9.00/

 

Magyar irodalom  A01    Dr. Vojcsek Hajnalka , Domonkos Ibolya                                      

Matematika           A02    Gyevi-Kazi Andrea, Császár Edit, Misalekné Zsigó Katalin

Történelem            A04    Taupertné dr. Janosütz Julianna, Dr. Komáromi Szilárd

Angol nyelv           A03    Benke Mariann, Kothenc Ádám, Pálmai Rafaella, Bán Judit

Német nyelv          A11    Tóth József

Biológia                 C103  Dabis Henrik 

Fizika                    A10    Pozsonyiné Várhegyi Valéria

Testnevelés            tornaterem     Dr. Martinov Tiborné

Vendéglátó gazdálkodás gyakorlata                A09    Modok Csilla

Felszolgálás           A08    Dora Roland                                          

A kijelölt tantermek a gyülekezés helyei, ezektől el lehet térni a felkészítés során.

A több tantárgyból bukott tanulókkal további időpont egyeztetés a felkészítés napján lesz.

 

Javítóvizsga beosztás

2019.08.26. hétfő

 

pótvizsga beosztás

Kedves diákok!

A mellékletben letölthető a javítóvizsgák matematika követelményei évfolyamok szerinti bontásban.

Konzultációra  augusztus 21-től kezdődően lesz lehetőség. 

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

A pályázat részletes kiírása és a hozzá kapcsolódó dokumnetumok:

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2019/2020-as tanévre.

 

A rendkívüli felvételi eljárás időtartama: 2019. május 6-tól, 2019. augusztus 31-ig tart.

 

A rendkívüli felvételi eljárást az alábbi képzésekre vonatkozik:

Szakgimnázium:

0011 Egészségügy

0015 Rendészet és közszolgálat

0017 Szociális

 

Szakközépiskolai képzés:

 

0149 Szociális gondozó és ápoló

 

A jelentkezést az iskola által készített – a honlapról letölthető, vagy az iskolában beszerezhető – jelentkezési lapon lehet benyújtani.

 

Postán a 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 23. címre

 

Személyesen ugyanezen a címen 7:30 és 16 :00 óra között.

 

Érdeklődni telefonon a 77/421-379 17-es melléken lehet, Vass Erika Tünde tanulmányi ügyintézőnél.

 

E-mail-en a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

Molnár Nándor

igazgató

Kedves Szülők, Tanulók!


Elkészült a 2019-2020-as tanévre vonatkozóan a középfokú felvételi eljárás hivatalos végeredménye,  melyet közzéteszünk a honlapon. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Szülőknek, Tanulóknak, hogy iskolánkat választották. Őszintén remélem és kívánom is egyben, hogy tartalmas, vidám 4-5 évet töltsenek el intézményünkben.

A felvételről vagy a felvételi kérelem elutasításáról szóló hivatalos döntést intézményünk levélben küldi el az általános iskoláknak és  a jelentkezőknek is a jogszabályban előírt határidőig, 2019. április 30-áig.

Kérem a Tisztelt  a Szülőket, Tanulókat, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő kérdés, probléma esetén forduljanak hozzánk bizalommal a 77/421-379-es telefonszámon.


                                                                                                                                                            Molnár Nándor
                                                                                                                                                           igazgató

XI. Hatvani Zoltán

Megyei Középiskolás Szavalóverseny

2019. március 9.

VERSENYKIÍRÁS

A verseny megnevezéseXI. Hatvani Zoltán Megyei Középiskolás Szavalóverseny

A verseny céljaA verseny a költészet iránt érdeklődő, tehetséges Bács-Kiskun megyei versmondó középiskolás diákok számára nyújt bemutatkozási lehetőséget. A szervezők folytatni kívánják Hatvani Zoltán színész, művelődésiház-igazgató emlékének adózó, mára már hagyománnyá vált szavalóverseny-sorozatot. A költészet napjához közeledve fel kívánják hívni a figyelmet az Ady-centenárium kapcsán nagy nemzeti költőnk korunkban is aktuális üzeneteire.

A verseny címe: Ady ’19

 

Érintett korcsoport:

·  gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák 9-12. évfolyamos nappali tagozatos tanulói

A verseny jellege, részei:

  • A szavalóversenyre két, fejből mondott Ady-művel - egy kötelező és egy szabadon választott verssel- lehet nevezni. 

            A kötelező költemény: A Duna vallomása

  • A választott mű időtartama, kérjük, ne legyen több 5–6 percnél, de rövidebb, 3–4 perces szövegek ugyanolyan eséllyel szerepelhetnek
  • Egy-egy intézményből maximum 3 fő jelentkezhet a versenyre.

A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak:

Nevezési díj nincs. A versenyzők útiköltségét és a kísérő tanárok költségét a verseny kiírójának nem áll módjában megtéríteni.

A nevezés módja, határideje, nevezési lap(mellékletként):

A versenyre postai úton vagy elektronikusan (aláírva, pecsételve, szkennelve) a mellékelt nevezési lappal a tanuló nevének, iskolájának és felkészítő tanárának megnevezésével, az elérhetőségek feltüntetésével 2019. március 1-ig lehet jelentkezni.

  • Levelezési cím:          KSZC Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

           6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 23.

  • E-mail:                       Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Telefon:                     77/421-379

A verseny díjai:

A szavalóversenyen részt vevő tanulók emléklapot kapnak; az első három helyezett – kategóriánként – könyvutalványban és oklevélben részesül:

I. helyezett: 5000 Ft-os könyvutalvány

II. helyezett: 3000 Ft-os könyvutalvány

III. helyezett: 2000 Ft-os könyvutalvány

Ütemterv:

Iskolai forduló: saját iskolai szervezésben

Kiskunhalasi döntő: 2019. március 9. 10.00

Helyszín:KSZC Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Kiskunhalas, Kossuth u. 23.

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége:

KSZC Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 23.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 77/421-379

Iskolaújság megtekintése (PDF)

Megtekint

Partnereink

hatartalanul EEK logó részletekkel

Támogatóink

m style logofelegyhazitej logo bg primor logo bg